Skip to main content

Thông tin đơn vị

THÔNG TIN ĐƠN VỊ
UỶ BAN NHÂN DÂN – HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ LONG

hinh

Địa chỉ: Số 01 Hai Bà Trưng, khóm 1, phường Mỹ Long,
 thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02963.841.890
Email:  mylong@angiang.gov.vn