Skip to main content

THÔNG BÁO V/V VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MỸ LONG!

UBND phường Mỹ Long vận hành thử nghiệm Trang thông tin điện tử phường Mỹ Long. Địa chỉ truy cập:

https://mylong.longxuyen.angiang.gov.vn.

UBND phường Mỹ Long thông báo để công dân cập nhật thông tin tình hình kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội của địa phương, thành phố Long Xuyên; truy cập Cổng Thông tin điện tử thành phố Long Xuyên,... Trong quá trình vận hành, thử nghiệm Ban Biên tập sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp, điều chỉnh phù hợp tốt đạt hiệu quả nhất.

UBND phường Mỹ Long trân trọng thông báo./.

UBND phường Mỹ Long